Menu Zamknij

Projekt „Złap za STER!” ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN w tym

wkład z budżetu Państwa: 299 700,06 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 450,50 PLN

O projekcie

Projekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
 • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 176 os. w tym min. 60% stanowić będą Kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 • Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 • Elastyczność w użytkowaniu,
 • Proste i intuicyjne użytkowanie,
 • Czytelna informacja,
 • Tolerancja na błędy,
 • Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 • Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 • Percepcja równości.

Biuro projektu jest dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu, gdy w spotkaniu w ramach projektu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

Biuro projektu „Złap za STER!” zlokalizowane jest w samym centrum miasta Krakowa,  przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do biura projektu możliwy z różnych kierunków różnymi publicznymi środkami transportu zbiorowego (autobusem, tramwajem, koleją) i samochodem.

Wskazówki dojazdu transportem zbiorowym do biura projektu „Złap za STER!” w Krakowie:

1.Przystanki (dla pojazdu: Tramwaj) w pobliżu biura projektu „Złap za STER!”:

 • Filharmonia
 • Teatr Bagatela
 • Muzeum Narodowe

2. Przystanki (dla pojazdu: Autobus) w pobliżu biura projektu „Złap za STER!”:

 • Filharmonia
 • Agh / Ur
 • Cracovia Błonia
 • Cracovia Stadion
 • Muzeum Narodowe

3. Linie w pobliżu biura projektu „Złap za STER!”:

 • Autobus: 109, 152, 173, 194, 304, 307, 502, 503, 609, 902, 124, 164, 169, 179, 192, 301, 352, 424, 608, 134, 144, 173, 902, 192, 194, 310, 469
 • Kolej: SKA1, SKA2
 • Tramwaj: 1, 4, 73, 75, 20

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Beneficjent projektu zapewni wsparcie w zakresie procesu rekrutacji oraz szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać telefonicznie.
 • materiały informacyjno-promocyjne są przygotowane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
 • możliwość komunikacji przez co najmniej dwa sposoby (telefon/e-mail/spotkania osobiste/czat, itp.)
 • w przypadku innego rodzaju zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszym personelem, który dołoży wszelkich starań, aby usprawnić Państwa udział w naszym projekcie

Co oferujemy?

 1. bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 2. płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 3. udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 4. opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne
 6. dodatek relokacyjny
 7. dodatek aktywizacyjny
 8. refundację studiów podyplomowych
 9. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 547 450,50 PLN

Okres realizacji projektu:
01.03.2021r. – 30.06.2023r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!
Udział w projekcie „Złap za STER! jest całkowicie BEZPŁATNY.

Jesteś zainteresowany?

ZGŁOŚ SIĘ!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!