Menu Zamknij

ZGŁOSZENIE w formie elektronicznej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić wstępne zainteresowanie poprzez uproszczony formularz zgłoszeniowy

ZGŁOŚ SIĘ!

Po dokonaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i udzielimy Ci wszelkich  szczegółowych informacji wraz z informacją o dostarczeniu dokumentów w formie papierowej.

ZGŁOSZENIE w formie papierowej

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia (osobiście lub pocztą tradycyjną) dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej dostępnych poniżej:

 1. Formularza Aplikacyjnego [POBIERZ];
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ];
 3. W przypadku osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/ Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny dokument równoważny potwierdzający stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie;
 4. Oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze większym lub równym ½ etatu oraz o tym, że Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną – dotyczy osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika [POBIERZ]

oraz w zależności od Twojej sytuacji:

>Jeśli jesteś bez pracy:

 • kopię ostatniego świadectwa pracy (świadectwo nie starsze niż 6 miesięcy) jeśli ze świadectwa pracy nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebie, to dołącz załącznik 1 – oświadczenie od pracodawcy (jeśli byłeś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę) lub załącznik 2 – oświadczenie od zleceniodawcy (jeśli świadczyłeś pracę w oparciu o umowę zlecenie),

oraz

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy jeśli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z ZUS jeśli nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub jesteś bierny zawodowo, dowiedz się jak uzyskać zaświadczenie

>Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn zakładu pracy do dokumentów dołącz:

 • kopię wypowiedzenia, natomiast jeśli z wypowiedzenia nie wynika jasno, że utrata pracy jest spowodowana niezależnie od Ciebie, dołącz załącznik 3 – oświadczenie od pracodawcy;

>Jeśli jesteś zagrożony utratą pracybo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych, dołącz: załącznik 4 – oświadczenie od pracodawcy;

>Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa dołącz załącznik 5– oświadczenie rolnika wraz z zaświadczeniem/decyzja z KRUS, zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstw lub nakaz płatniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie  są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE [POBIERZ]

Gdzie i jak dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej do Biura mieszczącego się pod adresem:

Małopolska Zachodnia – Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie pracujący i/lub zamieszkujący (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie: miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego składają dokumenty rekrutacyjne pod adresem:

Biuro w Krakowie: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

Punkt rekrutacyjno– informacyjny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Cybulskiego 9 w Krakowie.

lub

Małopolska Wschodnia  Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie pracujący i/lub zamieszkujący (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie: miasta Tarnowa, Nowego Sącza, powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego, bocheńskiego składają dokumenty rekrutacyjne pod adresem:

Biuro w Tarnowie: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Załączniki do pobrania (wersja do pobrania pdf):

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Zał. 1 oświadczenie pracodawcy umowa o pracę
 5. Zał. 2 oświadczenie pracodawcy umowa zlecenie
 6. Zał. 3 oświadczenie pracodawcy-wypowiedzenie/nieprzedłużenie
 7. Zał. 4 oświadczenie pracodawcy – w okresie 12 miesięcy
 8. Zał. 5 oświadczenie rolnika
 9. Zał. 6 mój pomysł na biznes
 10. Zał. 7 oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej
 11. Wniosek do ZUS
 12. Oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej

Załączniki do pobrania (wersja do pobrania WORD):

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Zał. 1 oświadczenie pracodawcy umowa o pracę
 5. Zał. 2 oświadczenie pracodawcy umowa zlecenie
 6. Zał. 3 oświadczenie pracodawcy-wypowiedzenie/nieprzedłużenie
 7. Zał. 4 oświadczenie pracodawcy – w okresie 12 miesięcy
 8. Zał. 5 oświadczenie rolnika
 9. Zał. 6 mój pomysł na biznes
 10. Zał. 7 oświadczenie kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej
 11. oświadczenie o braku źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej

Załączniki do pobrania – wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (wersja do pobrania pdf):

 1. Regulamin przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Załączniki do pobrania – wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (wersja do pobrania WORD):

 1. Regulamin przyznania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego